भगवंताचे जया लाभले। चिर विजयी वरदान। संघा वाचुन कोण स्विकारिल। काळाचे आव्हान॥ Bhagwantache Jaya Benefle Everlasting boon Sangha Vachun Angle Svikaril